G

Gaussova křivka - má tvar jakéhosi zvonu a dává do souvislosti určitý jev s četností jeho výskytu. Například – v grafickém znázornění inteligence jisté populace se na vodorovnou osu vynáší inteligenční kvocient a na svislou osu jeho četnost v procentech. Gaussova křivka pak může být různě vysoká, různě plochá, různě strmá a může být i nesymetrická, tedy nakloněná na některou stranu. U naprosté většiny jevů a procesů pak platí, že četnost extrémních hodnot, ať už malých nebo velkých je minimální a největší četnosti kumulují kolem jakéhosi středu - průměru.

 

 

genofond - 1. soubor všech genů v populaci organizmů; 2. soubor všech živých organizmů v určité oblasti, se současně se projevujícími i s potenciálními geny

 

guru - sanskrtské slovo, které v češtině znamená, duchovní učitel a je běžně používané ve védské filosofii, především pak v náboženských a filosofických směrech jako hinduismus, buddhismus, a sikhismus; titulem guru jsou také označováni hlavní představitelé některých nových náboženských hnutí.