S

 

samádhi  - v buddhismu je samádhi první ze dvou forem kultivace mysli. Jejím cílem je uklidnění mysli a její zaostření, které pak umožní intuitivní vhled do pravé podoby skutečnosti.

 

samádhi  - v hinduismu je, na rozdíl od buddhismu, samádhi nejvyšším stavem mysli. Většinou se tak označuje dočasná zkušenost dosažení absolutní skutečnosti (prožití jednoty, sjednocení s božstvem atd.). Konkrétní obsah tohoto pojmu závisí na učení jednotlivých duchovních škol (některé nepředpokládají, že by se člověk mohl naprosto sjednotit s božstvím a samádhi je zde označením prožitku blaženosti z boží přítomnosti.

 

senzibil - médium, člověk s výjimečnými schopnostmi vnímání, zejména mimosmyslového

 

senzorická deprivace – absence nebo nedostatek smyslových vjemů

 

sofistikovaný - promyšlený, formálně propracovaný, využívající složitých metod

 

superego – viz nadjá

 

superstruna – viz teorie superstrun

 

Svět - širší pojem než vesmír - míněno je vše, co je stvořené

 

Světová mysl – vztah Světové mysli k stvořenému Světu se dá přirovnat ke vztahu lidské mysli - lidského vědomí k jeho myšlenkám; Světová mysl vše zná, protože je vším

 

synergický efekt - vyšší účinek současného působení dvou nebo několika vlivů či příčin ve srovnání se součtem účinků každého z vlivů či příčin odděleně.