Kolektivní meditace, rituály, parazitické kvazibytosti  29.8.2017

 

  V dnešní době s nepochybně silným a řekl bych až prudkým rozvojem různých duchovních nauk, dochází ke stejně rychlému rozvoji různých meditativních technik a rituálů. S rozšířením internetu došlo i k rozšíření fenoménu, který se dá nazvat kolektivní meditací, kdy v jeden časový okamžik buď na jednom místě, nebo na mnoha různých místech klidně i po celém světě medituje větší množství lidí na dané téma.

   Může se jednat o meditaci řízenou nebo meditaci individuálně vedenou za stejným cílem, případně i podle určitého návodu. Je nepochybné a mnohokráte vyzkoušené, že kolektivní meditace jsou díky synergickému efektu silnější než meditace individuální a mnoho lidí to poznalo a pocítilo přímo na sobě. Zajímavé je, jak lidé vycítí sílu kolektivní meditace na rozdíl od toho, když meditují sami, i když nejsou v jednom místě a meditace je řízena "jen" po internetu. Řízená meditace, kdy lidé jsou po celou dobu meditace vedeni jednou osobou má zřejmě větší účinnost, protože mentální činnost meditujících je sladěna v čase. Znám více lidí, kteří se cíleně nezúčastňují kolektivních meditací. Důvodem často bývá možnost zneužití, čemuž se budu věnovat v dalším textu.

   Svým způsobem se mnohé duchovní, šamanské a podobné rituály od řízené meditace tolik neliší. Bývají však často dynamičtější a od účastníků je vyžadována i jiná aktivita, než jen čistě mentální.        

 

Meditace        

 

   Pod tento pojem je zahrnováno tolik různých forem lidských činností až nečinností, že je s podivem, že jsou spojovány shodným názvem.

   Je obtížné najít jeden sjednocující prvek v tomto labyrintu forem. Když se však přesto pokusím o stanovení tohoto prvku, tak se zdá, že tímto prvkem by mohla být koncentrace pozornosti na určitou činnost případně na nečinnost. Činností se v daném případě rozumí nejen činnost fyzická, ale zejména mentální aktivita.

 

   V užším slova smyslu je meditace většinou chápána jako koncentrace pozornosti dovnitř své mysli. K tomuto účelu jsou používány různé formy či techniky meditací. Základ většiny technik bývá obdobný a bývá jím práce s dechem.  

 

   Posuzování motivace a zvolené techniky meditace je již zase jen hodnocením, které záleží na hodnotícím subjektu. Existují však určité hranice, které vymezují pole meditací, abychom například odlišili meditaci od magie. Občas se stává, že někteří lidé zaměňují mentální ovlivňování jiných bytostí za meditaci. Myslím, že ani léčení na dálku a posílání energie se nedá podřadit vyloženě pod pojem meditace, což ovšem neznamená, že je možné se meditací dostávat do stavu, ve kterém jsou tyto aktivity usnadněny.

  Z tohoto pohledu je pak otázkou, zda to, co je nazýváno meditací v případě tak zvaných kolektivních řízených meditací, je skutečně meditací, nebo zda se jedná o mentální ovlivňování reality dosahované pomocí meditativních stavů. Meditace tak je vlastně forma, kterou se dostáváme do stavu, kdy jsme schopni (nebo si to myslíme) mentálně ovlivnit realitu, a to ať už realitu fyzickou či nefyzickou.  

 

   Jak jsem již uvedl, někteří lidé mají nedůvěru ke kolektivním meditacím a jejich důvody nejsou bohužel zcela nesmyslné. Jednou z možných forem zneužití je například připojení se k meditaci za účelem odsávání vzniklé energie.        

 

Rituály

 

   Člověk je díky jedné své specifické zvláštnosti schopen velmi silných tvůrčích aktů a tím i prosazení své vize vývoje událostí. Tou specifickou zvláštností, kterou se lidé odlišují zejména od reptiloidů, ale částečně i od ostatních humanoidů, je schopnost silných emocí. Člověk je schopen položit tvůrčí myšlenku na silnou vlnu emocí a tím i měnit realitu. Je známo mnoho příkladů, kdy běžný člověk pod vlivem silných emocí dokázal to, co není ve fyzických silách žádného člověka (klasickým příkladem jsou matky zachraňující své děti nebo sebe pro své děti).

   Mnohé krvavé rituály obětních obřadů, a zejména s lidskými oběťmi, původně měly svůj účel v posílení tvůrčí myšlenky na změnu reality (např. přivolání deště) energií silné emoce. Za nejsilnější emoci byla vždy považována násilná smrt člověka. V originálním obřadu se jednávalo o dobrovolnou oběť, která byla vysoce hodnocena i obětí samotnou. Toto subjektivní hodnocení obětí by se to dalo přirovnat k sebevražedným útokům muslimských bojovníků.

   Tato „emoční schopnost“ činí z lidí, z určitého úhlu pohledu, mocné bytosti. Vzhledem k současné duchovní úrovni „naštěstí“ velká většina lidí není schopna vědomě využívat tvůrčí myšlenku ke změně reality.

 

   Je pro mě až někdy těžko uvěřitelné, jaké rituály a s kým jsou někteří důvěřiví lidé ochotni podstoupit bez jakékoliv znalosti konkrétního rituálu, jeho možných výsledků a následků a bez bližší znalosti toho, kdo rituál vede. Hrátky podle různých grimoárů popisujících čarodějnické a magické praktiky měly v nejednom případě i dost těžké následky pro jejich účastníky. Výjimkou nejsou ani šamanské a podobné rituály. Pokud někdo nemá skutečně silné osobní ochranné pole nebo velmi dobře vyvinutou intuici, aby byl schopen načíst energie rituálu či toho, kdo rituál vede, tak myslím, že opatrnost je opravdu na místě. Nepochybuji, že jsou i případy, kdy ten, kdo rituál vede, je přesvědčen o jeho pozitivních účincích a nemusí vůbec tušit, jaké následky mohou být pro účastníky rituálu, jaké při něm působí energie, popřípadě, kam bude směrována energie účastníků rituálu. 

 

   V žádném případě není mým úmyslem odrazovat obecně od kolektivních meditací, či různých rituálů, ale nabádám k opatrnosti. Nakonec sám provádím kolektivní meditace a bylo by nelogické, abych je obecně zavrhoval.

   Před vlastní meditací ještě upozorňuji, že totéž, co bylo řečeno o kolektivních meditacích a rituálech, platí přiměřeně i pro tzv. léčebné techniky jako jsou reiki, regresní terapie a mnohé další, kdy kromě toho, že může být léčenému odčerpávána finanční energie, může být odčerpávána i energie vitální.

 

   Obecně doporučuji opatrnost před účastí v některé z uvedených akcí. Určitě je na místě, pokud nemám skutečně plně vyvinutou intuici, zjistit si dostupné informace i reference a v každém případě vytvářet si ochranné vajíčko před některou z akcí, které jsem uvedl nebo akcí jim podobných.

 

   Ještě bych rád upozornil na jeden fenomén, se kterým se setkávám relativně často. Účastníci meditací, rituálů nebo léčebných praktik při jejich provádění nebo po něm pociťují někdy i vážné a dlouhodobé obtíže jako je například bolest hlavy, velká únava a podobně. Přisuzovali to většinou tomu, že se čistí. Je pravda, že jejich obtíže skutečně mohou být projevem čištění či případně mohou být zdrojem potíží některé bloky při práci s čakrami a není snadné vždy určit příčinu. Podle mých zkušeností, pokud se nejedná o použití silnějších prostředků jako je například ayahuasca, obtíže vážného nebo dlouhodobějšího charakteru mívají spíše jiné příčiny než je čištění a měla by tomu být věnována patřičná pozornost. Základem je samozřejmě zjištění příčin a následná aktivita směřující k jejich odstranění a nepochybně i odmítnutí účasti na podobných akcích či akcích vedených stejnými lidmi.  

   Možným prostředkem k odstranění následků je, jako určitá první pomoc, i čistící meditace.       

 

   Jednou z příčin uvedených obtíží může být i vytvoření a umístění entity, kterou jsem nazval parazitickou kvazibytostí. Jedná se o bytost uměle stvořenou většinou za nějakým cílem, i když není úplnou výjimkou i to, že je stvořena náhodně, omylem či pokusy neznalých lidí, kteří tuto tvorbu pojímají jako hru, a pak jsou někdy až velmi nemile překvapeni, jak se jim hra podařila. Mohou si tak způsobit občas až velmi nepříjemné důsledky, kdy takováto uměle stvořená bytost se dožaduje svých práv a zejména práva na život z energie svých tvůrců. Tvorba této kvazibytosti, s téměř absolutní neznalostí základních principů její tvorby, existence a ukončení, může být opravdu nebezpečná. Je až zarážející, jak si někteří lidé hrají s vytvářením těchto programů - astrálních kvazibytostí, aniž se vůbec zajímají o to, jak takovýto program funguje a jak je možné jej ukončit.

   Následky v reálném životě při vytvoření kvazibytosti mohou být mnohem horší a příkladů není úplně málo. A to se ještě možná dozvídáme víceméně jen o těch případech, kdy to ještě docela dobře dopadlo. Jednou z takových variant je ta, že někdo provádí pro druhé nějaký rituál a sám neví, že tvoří či umísťuje druhým parazitickou kvazibytost.  

 

   Parazitické kvazibytosti tvořené záměrně mohou mít důvody rozmanité a nemusí být vždy jen negativní, i když otázka pozitivity či negativity bude vždy otázkou úhlu pohledu. Většinou jsou však tyto bytosti (programy) tvořeny za účelem získání nějakého prospěchu, což bývá ještě ten lepší případ, protože jsou tvořeny i kvazibytosti za účelem působení utrpení druhé bytosti, či druhým bytostem. Nejčastějším případem dle mých zkušeností jsou parazitické kvazibytosti, které odčerpávají energii a důvodem může být jak přísun energie pro tvůrce parazita nebo s ním spojené bytosti, anebo odčerpávání energie za účelem působení utrpení a samozřejmě mohou být i oba důvody spojené.  

 

   Tyto vědomé útoky mohou být i velmi nebezpečné a za následek mívají i výrazné zhoršení zdravotního stavu, životní situace a může docházet až k ohrožení života.

   Útoky mohou být vedeny i přímo na konkrétní orgány či čakry a tím i orgány v blízkosti těchto čaker. Také mohou být vedeny k odčerpávání konkrétního druhu energie, který je přínosem pro tvůrce parazita nebo bytosti s ním spojené. Záměrně jsem uvedl bytosti, protože příjemcem energií nemusí být pouze lidé. Bohužel, vědomá tvorba parazitických bytostí může být i součástí některých rituálů a meditací.    

 

   Obávám se, že pokud v případě trvajícího působení parazitické kvazibytosti nedojde k jejímuo odstranění (osobně to nazývám rozptýlení) nebo účinné ochraně před takovým útokem, je těžké očekávat, že se zdravotní stav zlepší či se nebude nadále zhoršovat. 

   Někteří znalci přirovnávají umístění parazita k implantaci nehmotného čipu, jehož programem je odsávání energie.

 

   Čistící meditace (stáhnout možno zde https://ulozto.cz/!3Xb97zC8MRP7/miroslav-zelenka-meditace-na-cisteni-nehmotnych-parazitu-mp3) je zaměřená na vyčištění od možných parazitů, a pokud máme pocit, že víme kde je umístěn, je vhodné čištění či rozplynutí nasměrovat do této oblasti. Touto čistící meditací je možno v některých případech i odstranit přisedlíka, ale osobně s tím nemám zkušenost, protože se vždy snažím přisedlíka odvést nahoru a ne ho "odstřelit", protože po té se pravděpodobně přivtělí k někomu jinému. Tuto meditaci doporučuji i jako jakousi rychlou první pomoc, protože nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti ani mimořádně rozšířené vědomí. Zvláště, když budete mít podezření, že nastal některý z případů, které jsem uvedl v předchozím textu.   

 

Meditace na vyčištění parazitů

Součástí této meditace je i dvojí vytvoření ochranného vajíčka. Jedno před rozptýlením potencionálního parazita a druhé po této akci, protože je varianta, že při energetickém čištění může dojít k poškození vajíčka.

 

   S tématem parazitických kvazibytostí souvisí i téma přisedlíků, a tak v této souvislosti uvádím ještě jednu informaci. Astrální realita planety Země je do určité míry také součástí naší tzv. 3D reality. Jsou to spojené nádoby a frekvence vibrací této astrální reality také ovlivňuje celkovou frekvenci vibrací naší reality. Proto je dobré, když nahoru odcházejí lidské duše vyrovnané, smířené se svým osudem, případně i dokonce šťastné. Láskyplné odvádění přisedlíků na to má nepochybně kladný vliv a není dobré tento aspekt podceňovat. Velmi negativní účinky na celkovou frekvenci vibrací právě má to, když nahoru odcházejí duše lidí, které trpěly zejména válkami a podobnými jevy. To také může být jeden z důvodů, proč globální elity války rozpoutávají, aby udrželi nízké frekvence vibrací v astrální a tím i naší realitě a zpomalovali tak tímto způsobem transformaci.