Moc a ne-moc (z) transformace 24.9.2009

 

Pokud vyjdeme z informací z mnoha stran, transformace probíhá a nabývá na intenzitě. Mnoho lidí, kteří se danou problematikou zabývají, ji pociťuje přímo na sobě a svém okolí. Je mnoho těch, co ji vítají a snaží se ji podpořit, méně těch, co se jí snaží zabránit a nejvíce těch, co netuší a ani nevnímají nic. I když se budeme zabývat veřejně hlásanými názory pouze skupiny první (do čehož musíme zahrnout i sofistikovaně vypadající manipulace, protože se velice těžko rozlišují), jsou velice rozdílné až protichůdné názory na to, co bude výsledkem této transformace a jaký je její časový rámec. Protože konec roku 2012 je jedním ze stěžejních časových bodů, budu ve svých úvahách tento bod považovat za rozhodující.

 

Co bude výsledkem transformace, jaké změny nastanou ve vědomí jednotlivých lidí, lidstva a Země? Jaké změny na fyzické úrovni přinese transformace konkrétnímu člověku, jaké získá nové psychické a fyzické schopnosti. Jak se promění společenské systémy a uspořádání lidského společenství? Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoznačné ani snadné, ale přesto jsou určité pravděpodobnostní možnosti, které se mně zdají pravděpodobnější než jiné.

 

Často uváděným předpokladem je, že výsledkem transformačního procesu bude zvýšení frekvence vibrací u mnoha lidí, jehož výsledkem bude skokový nárůst schopností běžných lidí v mnoha oblastech, z nichž jako jednu podstatnou vyjímám schopnost výrazně snazšího (ve srovnání se současností) ovlivňování tzv. hmotné reality pouhou silou myšlenek.

V této souvislosti se tak dostávám k tomu, co je uvedeno v nadpise, tj. k moci.

 

Moc je dle Wikipedie definována jako schopnost prosadit svou vůli i proti vůli jiných. Pro účel tohoto článku použiji definici obecnější nevztahující se pouze na lidi.

Moc je schopnost bytosti (entity) svým rozhodnutím (myšlenkovou či fyzickou činností či nečinností) měnit realitu včetně sebe.

Ne-moc je neschopnost bytosti (entity) svým rozhodnutím (myšlenkovou či fyzickou činností či nečinností) měnit realitu včetně sebe. Nemoc je z tohoto pohledu neschopnost ega měnit či udržovat sebe v souladu se svými představami.

 

Nyní si představme situaci, kdy by většina lidí prošla transformací do roku 2012 a dostalo by se jim té schopnosti (moci) měnit svými myšlenkami svět, ale nedošlo by u nich transformací i k výraznému posunu v jejich morální odpovědnosti a schopnosti dokonalé koncentrace na své myšlenky.

Obávám se, že by vše skončilo rychlou celosvětovou katastrofou. A to můžeme klidně uvažovat pouze o tom, že transformací by prošla pouze ta slušná většina. Každý se může zamyslet sám nad sebou a upřímně se podívat do vlastního nitra. Byli bychom schopni vždy za všech situací udržet své myšlenky na uzdě a neubližovat, zejména když by realizace byla tak snadná? Za všech situací, tj. i v afektu, v depresi, při pocitu ohrožení (ať už faktickém či domnělém). A co teprve „bohem žádaná“ řešení nábožensky jednostranně zaměřených lidí (neuvažuji náboženské fanatiky, protože ti by neměli mít šanci se úspěšně transformovat, pokud by nepřestali být fanatiky). Nebylo by tak velmi snadno a rychle realizováno přání některých bytostí na rozsáhlou redukci počtu obyvatel Země? Domnívám se, že by tomu tak opravdu mohlo být.

Z toho vyvozuji, že pokud nám „transformaci“ nepodstrčí síly a inteligence, které nemají skutečný zájem na trvalý duchovní rozvoj lidstva, jsou logické dvě základní varianty.

V té první bude součástí transformace v tomto krátkém časovém údobí do roku 2012 i taková transformace lidských vědomí, která by víceméně bránila velké většině (pokud ne všem) ubližovat jakkoliv druhým.

V té druhé by transformačním procesem do roku 2012 nebyla lidem dána moc pouhými svými myšlenkami měnit realitu výrazně snadněji než dnes.

 

Osobně se přikláním k variantě druhé a to z následujících důvodů. Nemyslím, že pro inteligence, které stojí kdesi vysoko nad námi a které ovlivňují či možná přímo řídí transformační proces, by bylo nějak mimo jejich možnosti realizovat první variantu. Domnívám se však, že toto není jejich záměrem, a to z důvodů, jak bych řekl zjednodušeně, „výchovných“.

Procesem postupného uvědomování si síly vlastních myšlenek včetně jejich možného negativního působení na ostatní bytosti a tím podstatného zvýšení odpovědnosti za své myšlenky by si měla projít každá inkarnovaná duše na základě hlubokého pochopení hlavních principů bytí. Tento proces by probíhal za zcela nových podmínek, které by ho umožňovaly podstatně zkrátit až na dobu jednoho života. Pravděpodobně nejzákladnější podmínkou by bylo odstranění informačního embarga, které bylo na lidstvo uvaleno za mohutného přičinění některých jeho příslušníků.

Nepochybuji o tom, že je krásná představa během tří let dosáhnout osvícení a získat schopnosti takřka na úrovni bohů. Má to však (byť svou vnitřní) logiku?  Je přeci poměrně nezpochybňované, že jsou zde nyní inkarnované duše s velmi rozdílnými vývojovými úrovněmi. Je velmi pravděpodobné, že někteří lidé díky svým předchozím životům mají reálnou naději dosáhnout díky transformaci vysoké úrovně duchovního vývoje včetně osvícení (ponechme nyní stranou názorové rozdíly na to, co to je osvícení). Většina lidí by však musela prodělat doslova ohromující vývojový skok, což považuji v rámci těchto tří let za nepravděpodobné.

 

Jsem osobně přesvědčen, že v průběhu následujících tří let dojde k podstatným změnám ve vědomí lidstva, Země i jednotlivých lidí. Bude se skutečně jednat o zásadní převrat, otáčku (anglicky revolution), ale hlavním rysem bude nastartování dlouhodobějšího procesu. Neměli bychom tedy očekávat časový bod obratu, ale časovou epochu zásadních změn. Za základní podmínku těchto změn považuji osvobození lidstva i jednotlivých konkrétních lidí od manipulací všeho druhu a zejména od nejzákladnější manipulace  - zatajování a zkreslování informací všeho druhu. Lidstvo osvobozené od lží a polopravd si tak bude moci po velmi dlouhé době (možná u lidstva v jeho dnešní podobě vůbec poprvé) svobodně rozhodovat o své přítomnosti a budoucnosti a vlastně i o své minulosti (minimálně z pohledu jejího hodnocení).

V tom dlouhodobějším procesu v řádu desítek a možná stovek let si pak lidstvo svojí cílenou vědomou a svobodnou činností bude tvořit svůj způsob transformace k obrazu svému a k vytvoření toho, čemu někdo říká království boží na Zemi, někdo utopie, někdo postup do 5. dimenze a někdo komunismus (nezaměňovat s reálným socialismem).

 

Nesmíme však zapomínat, že tento proces, jeho rychlost a jeho formu, a to jak tříleté, tak i následné dlouhodobé transformace tvoříme již nyní svými myšlenkami, rozhodnutími a postoji. A určitě není na překážku započít výukový proces neustálé kontroly čistoty svých myšlenek a činů co nejdříve, pokud jsme ho ještě sami u sebe nezačali.

Jako zajímavé a prospěšné cvičení v rámci této sebevýuky navrhuji, abychom si představili, že úplná transformace již byla skončena a můžeme pouhou svou myšlenkou okamžitě měnit realitu, a abychom pod zorným úhlem této představy hodnotili naše myšlenky a zejména jejich někdy nevratné následky. Dalším krokem je taková kontrola myšlenek, která včas zabrání vzniku takových myšlenek, které by za následek měly ublížení nějaké bytosti, a to zejména ublížení úmyslné.

Jestli jste přesvědčeni, že takové myšlenky nemáte, zkuste si vzpomenout, co vás napadlo při obzvlášť vydařených výrocích či činech našich politiků. Pokud jsou mezi vámi tací, kteří jsou již tak vysoko, že nikdy ani v koutku duše nepomýšleli alespoň na malinké ublížení na zdraví, pak se hluboce klaním a závidím J.