Skončí v letošním roce informační embargo? 11.3.2010

 

 

Na úvod si dovolím použít část svého článku „Podstata základního konfliktu na Zemi nejen v této době“ pro ty, kteří jej nečetli.

Všechno je jinak. Ano téměř vše, co je ve školních učebnicích a čím jsme denně zaplavováni z médií všeho druhu, je z části nebo zcela jinak. A bohužel vše nasvědčuje tomu, že se nejedná pouze o běžný vývoj poznání lidstva, který ani nemůže být jiný než plný omylů a slepých uliček, ale o cílenou manipulaci. Téměř ve všech vědních oborech zjistíte, že jsou informace, které jsou před veřejností ukrývány, měněny či minimálně nepřesně interpretovány. Netvrdím, že se na tomto procesu podílejí všichni vědomě. To matrix využívá velmi rozličných metod manipulace, metod cukru a biče a samozřejmě i slabých stránek lidských povah. Ukázkovým příkladem je historie a to i velice nedávná. Ale ani věda zdánlivě exaktní jako je fyzika, není prosta obdobných manipulací. To v tomto výčtu ani neuvádím politiku, kde je lež standardně součástí běžné praxe.

 

Není pochyb, že lidstvo je dlouhodobě a cíleně desinformováno téměř o všem podstatném. Rozbíhá se nám však rok 2010 se svými transformačními tlaky a energiemi a myslím, že není možné si nepovšimnout, jak se situace na poli informovanosti rychle mění.

Tzv. konspirační weby přitvrzují a přinášejí stále hlubší a odvážnější informace. To, co se dříve jen naznačovalo, se nyní již začíná popisovat zcela otevřeně. Není divu, protože tato odhalení není již možno odkládat, protože za relativně krátký čas se budˇ nebude jednat o informace nové a nikoho nebudou zajímat (v tom lepším případě), nebo je nebude již možno zveřejňovat ani na internetu (v tom horším případě). 

Rovněž není možno si nepovšimnout, že dochází k pozvolným změnám i v hlavních médiích. Samozřejmě se nám mohou tyto změny zdát nevýznamné a pomalé. Ale i Nil nebo Amazonka jsou u pramene drobnými potůčky. Myslím, že se objevují významné signály podstatných změn, které nás v této oblasti čekají.

 

Při své úvaze vycházím z několika předpokladů, které nemusí být zcela pravdivé, což může mít odpovídající následky pro celou konstrukci na těchto předpokladech založenou.

Je možné, že s přibývajícím časem a transformačními tlaky nemusí být skupina globálních elit již tak homogenní a k vzájemnému boji o moc se nepochybně budou snažit využívat i média, která ovládají. K poškození druhé mocenské skupiny se budou uvolňovat do médií negativní informace (negativní z pohledu nás obyčejných lidí), kterých je nepochybně dost a dost. Zpočátku se bude jednat o informace spíše o metodách, procesech, popř. lidech z nižších vrstev elity, či jejich loutek.

Myslím, že s postupující transformací bude přibývat (a jsem přesvědčen, že se to již děje) těch, kteří mají důvěrné informace, a kteří budou tlačeni (svým svědomím či jinými podstatnými okolnostmi např. snahou úspěšně projít transformací a rokem 2012) k uvolňování těchto informací pro širokou veřejnost. Tito lidé budou pocházet ze všech vrstev společnosti včetně příslušníků globálních elit. Pro mnoho z nich přestane být strach (ze ztráty života, postavení, finančního zajištění) tím rozhodujícím motivem mlčení. Nedá se ani vyloučit, že jejich dosavadní strach bude nahrazen strachem o vlastní duši.

Je mnoho mediálních pracovníků, kteří by už konečně rádi začali svoji profesi vykonávat pořádně a začali psát či říkat pravdu o všem, co vědí. V současné době jim v tom brání tzv. ekonomické donucení. Momentálně jsou na tom obdobně, jako v tom rčení sběratelů hub. Všechny houby jsou jedlé, některé však jen jednou. Oni si také mohou napsat nebo říct, co chtějí, ale také jen jednou.

 

Dle mého názoru je v této oblasti situace ve světě trochu podobná situaci u nás v roce 1968. I tehdy se objevovaly první vlaštovky s do té doby šokujícími informacemi a najednou došlo k protržení hráze a lavina nových informací se pak valila ze všech zdrojů. Myslím, že i teď už si pozorný čtenář mohl povšimnout prvních nesmělých, ale přesto jednoznačných signálů, že dochází ke změně.

 

Možná bychom se všichni divili, kolik příslušníků policie, státních zástupců, soudců, různých asistentek a asistentů a mnoha dalších profesí by se rádo podělilo se svými informacemi s veřejností, kdyby měli pocit, že to bude mít nějaký smysl a neobrátí se to proti nim. Možná se bude většina našich občanů divit, jak malý vliv na vznik schodku státního rozpočtu mají důchodci a sociálně slabí ve srovnání s tím, co se ze státního rozpočtu odčerpá ve prospěch několika jedinců, zcela v rozporu se zájmy velké většiny občanů. Kolik zákonů bylo vytvořeno přímo záměrně tak, aby bylo možno je obejít a neskutečně se obohatit na úkor nás všech. Nemohu nevzpomenout na to, jak mi jeden můj známý sdělil (už více jak před 10 lety), že přešel od vyšetřování hospodářské kriminality na vraždy, protože na to neměl žaludek.

 

Dle mého názoru (a velmi rád bych se nemýlil) by mohlo dojít k pádu informačního embarga v letošním roce a možná již v jeho první polovině. Abych předešel nějakému nedorozumění, v žádném případě nemyslím, že toto prolomení bude omezeno na náš stát. Naopak se obávám, že bohužel nebudeme mezi prvními (v tomto bodu bych se naopak velmi rád mýlil).

 

Co však považuji za velmi významné, je rozsah uvolněných informací. Domnívám se, že zde bude jeden zásadní rozdíl proti roku 1968. V tomto roce došlo k uvolnění informací o skutečné podobě reálného socialismu, ale všechny ostatní součásti desinformace lidstva zůstaly nedotčeny. V současné době bychom však neměli zůstat u odhalení nedostatků reálného kapitalismu, ale mělo by dojít k podstatně širšímu odkrytí nám utajovaných skutečností, které nejsou spjaty s určitou formou společenského zřízení. Samozřejmě politicko-ekonomická odhalení budou zajímat nejvíce lidí, protože se jich nejvíce přímo dotýkají. 

První a základní skutečnost, která by mohla být odkryta veřejnosti, je to, že lidstvo je dlouhodobě a cíleně desinformováno a manipulováno. Upozorňuji, abych předešel nedorozumění, že jako mnoho dalších informací ani toto nebude nová informace pro část lidstva, ale bude to zásadně nová informace pro většinu lidstva, pro kterou to, co není v novinách nebo v televizi, neexistuje.

Za jeden z dalších základních bodů považuji informaci o tom, kdo nebo co člověk vlastně je, jaká je jeho podstata.   

Z dalších oblastí jmenuji zejména historii Země a lidstva, která je zcela jiná, než jak je prezentováno v hodinách dějepisu. Součástí toho bude i pravda o evoluční teorii a významu mimozemšťanů v dějinách Země a informace o existenci mimozemšťanů a jejich přítomnosti na Zemi a okolí i v současnosti.  

Mnoho zajímavých informací se dozvíme určitě z oblasti lékařství vědy a farmacie. Že je téměř vše jinak platí i ve fyzice, kosmologii, zbraňových systémech a mnoha dalších oborech. Určitě velmi zajímavé informace se objeví o zařízeních a přístrojích na využití tzv. volné energie.

K obsáhnutí všech oblastí, ve kterých se dají očekávat nové informace, by nestačil ani samostatný článek. Každý si bude moct vybrat to, co ho zajímá.

 

I po přijetí této pracovní hypotézy však stále zůstává velmi důležitá otázka, co nastane po pádu informačního embarga. Samotnou touto skutečností se sice vývoj posune výrazně kupředu, ale stále to ještě neznamená, že předpokládaný vývoj nemůže jít dvěma směry.

Mnohokrát jsme již všichni z různých stran slyšeli či četli, že kdyby se lidi dozvěděli pravdu, tak většina z nich zešílí. Nemyslím, že by to muselo mít tak tragické konce pro většinu nepřipravených lidí, ale skutečností je, že lze velmi reálně předpokládat, že pro většinu lidí budou uvolněné informace skutečně šokem, a že vzhledem k tomu zavládne chaos. Mnoho lidí se pak může dostat do stavu, že již nebudou věřit ničemu a zhroutí se jim svět. Absolutní ztráta víry v cokoliv se může stát pro lidi nebezpečným stavem, protože v tomto stavu se stanou nepředvídatelnými ve svých myšlenkách a činech. Sklon k násilí a anarchii může vyústit v celospolečenskou krizi nevídaných rozměrů, která nesnese žádné srovnání s tím, co je dnes označováno jako krize. Pevně doufám a věřím, že v našich zemích k tomu mají lidé o něco menší sklony než v zemích jiných.

 

To, co bude následovat, pak bude skutečná změna. Nevěřím již na žádné kosmetické úpravy. Na druhé straně si umím velmi dobře představit, že podle jakéhosi dlouhodobého plánu jsou již připraveni charismatičtí vůdci, kteří nás vyvedou z temna a chaosu ke světlým zítřkům. Ostatně jako již mnohokrát v dějinách lidstva. A celkem ani nepochybuji, že nás ke světlým zítřkům skutečně dovedou. Otázkou zůstává, pro jak velkou část lidstva tyto zítřky budou světlé. To je ten naprosto základní bod. Ne, zda a kdy se to stane (myslím, že to je již poměrně dané), ale jaký bude výsledek.

Jako bezbřehý optimista však doufám a věřím, že i síly světla mají připraveny své charismatické a schopné vůdce, kteří by měli dovést Zemi k zítřkům světlým pro většinu jejich obyvatel a ne pouze pro úzkou vrstvu vyvolených.

 

Základním motivem pro napsání tohoto článku bylo upozornění na dle mého názoru vysokou míru pravděpodobnosti vzniku situace, která nastane pro pádu informačního embarga a na úskalí, která jsou s touto nově vzniklou situací spojena. Nebylo by to poprvé (viz roky 68 a 89), co bychom v euforii, spojené s nepochybně důležitými a prospěšnými změnami, znovu přehlédli, kdo a kam v našem čele kráčí a kam nás to vede. Je sice reálný předpoklad, že lidé jsou již mnohem poučenější a skeptičtější než při předchozích událostech, ale na druhé straně se dá předpokládat, že sofistikovanost nových metod a postupů je rovněž na podstatně vyšší úrovni. Mimo jiné i proto, že se nyní hraje již o vše a hra se týká minimálně celé západní civilizace a také je pro tuto významnou část lidstva (a možná pro lidstvo celé) připravována. 

Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že je velmi důležitá co nejširší informovanost lidí o pravděpodobných změnách a variantách budoucnosti. Možná ani není v tomto okamžiku tak důležité, aby tyto informace všichni lidé plně chápali a uznávali jako plnohodnotné. Stačilo by, kdyby je nyní alespoň vzali na vědomí, aby tyto informace ve vhodný okamžik spolu s nově vzniklou situací mohly sehrát svoji důležitou úlohu.